ترکیب اعضای هئیت مدیره

سید احسان میرمحمدی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

منصور خادمی

رئیس هیئت مدیره

علی مطیع جهانی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی صرامی فروشانی

عضو اصلی هیئت مدیره

اصغر صابری

عضو اصلی هیئت مدیره